Közösségi író https://www.kozossegiiro.hu/

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A tanfolyamok működésével, megrendelési, és fizetési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://kozossegiiro.hu/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://kozossegiiro.hu/aszf

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
A https://kozossegiiro.hu/ használata közben és a honlapon keresztül történő vásárlás során az Ön szolgáltatója:
Varga Lóránt e.v.
Székhely: 2092, Budakeszi, Petőfi. u. 38.
Nyilvántartási száma: 55715481
Adószáma:  56999343-1-33
Statisztikai számjele: 56999343-9003-231-13
E-mail cím:
Bankszámla szám: Magnetbank 16200223-10121777
Tárhelyszolgáltató: https://tarhely.com/ Magyar Hosting Kft, 1097 Budapest, Victor Hugo 18-22.

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
2.1. A megjelenített termékek online a honlapon található űrlap kitöltésével rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak magyar forintban értendőek.
2.3. A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak: jelenleg a weboldalon keresztül online művészeti tartalomhoz való hozzáférést biztosító tagsági rendszerre lehet előfizetni, mely magába foglal művészeti tartalmak letölése (pdf, e-book formátumokban).
2.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról, és annak pontos időtartamáról.

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
3.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
3.2. A jelen Szabályzat 2021. március 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A változások a honlapon történt megjelenésüktől lépnek életbe. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
3.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak -, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
3.4.Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

ELŐFIZETÉS MENETE
4.1. Felhasználó a megrendelő űrlapot kitöltve vásárolhatja meg az tagsági rendszerbe való belépését.
4.2. A regisztráció során csak olyan személyes adatát kérjük el, amelyre az adatvédelmi előírásoknak megfelelően engedélyünk van.
4.3. Az tagsági rendszer ára a honlapon fel van tüntetve. Felhasználó e-mailes kapcsolatfelvétel esetén egy válaszlevélben kap tájékoztatást a pontos fizetési feltételekről. Egyéni igények esetén egyéni árszabás érvényes.
4.4. A tagsági rendszerre való regiszrálás esetében a felhasználó bankkártyás fizetési felületen keresztül a teljes vételár megfizetését követően válhat a tagsági rendszer tagjává. Amennyiben külföldről szeretne fizetni, ezt a bankártyás fizetési felületen keresztül megteheti.
4.5. A tagság árát közvetlenül és előre a bankszámlánkra kell bankkártyás fizetéssel kell megfizetni, mégpedig az OTP Simple vagy a PayPal által biztosított biztonságos fizetőfelületen keresztül. A számlát a megrendelő elektronikusan, e-mailben kapja meg.
4.6. Az online tagság lemondása a megrendelés napjától 8 naptári napon belül lehetséges.
4.7. Az adatok megadását követően a „Jelentkezem” vagy “Megrendelem” vagy “Közösségi Olvasó leszek” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését. A „”Jelentkezem”, “Megrendelem”, “Közösségi Olvasó leszek” gombra kattintással elfogadja az ÁSZF-et.
4.8. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
4.9 Fontos, hogy ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra a megvásárolt online tanfolyam, illetve csak pontosan beírt e-mail címre tudjuk kézbesíteni a leveleket. Hibás e-mail cím esetén a rendszer hibát észlel, és ennek elhárítására minden eszközt bevetünk.
4.10 Amennyiben az OTPSimple felületén keresztül fizet, az OTPSimple felé a jelentkezési űrlapon keresztül megadott adatait továbbítjuk, mégpedig az Ön érdekében – ügyfélszolgálati segítségnyújtás a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring céljából. Ennek értelmében Ön az általános szerződési feltételek elfogadásával beleegyezik ebbe az alábbiak szerint: Elfogadom, hogy Varga Lóránt. e.v. (Székhelye: 2092, Budakeszi Petőfi u. 38.) által a www.kozossegiiro.hu weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS
5.1. Banki előreutaláskor a megrendelés teljesítése a fizetés teljesítése után történik meg azt követően, hogy megérkezett a vásárlás összege a bankszámlára.
5.2. Szolgáltató nem vállal felelősséget rajta kívül álló okból történő késedelmes teljesítés esetén (egyéb köztes szolgáltatóknál történő karbantartás (weboldal, bank, stb.) Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
5.3 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés teljesítését még fizetés előtt visszautasítsa.

ELÁLLÁS JOGA
6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
6.3. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését.
6.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
6.5. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.
6.6. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
6.7. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban. A megrendelt terméket elektronikus úton, e-mailben juttathatja vissza a Felhasználó a Szolgáltató részére.

Elállási nyilatkozat minta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén kell kitölteni)
Címzett: Varga Lóránt e.v.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ide a rendeléskor leadott regisztrációs adatokat kell beírni
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
Kelt:

A fenti minta alapján megírt Elállási nyilatkozatot e-mailben a következő címre kell küldeni:
6.12. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termékreklamációt követően 14 napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát.
Milyen termékekre nem vonatkozik az elállási jog?
29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
a) a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) Jogszabályok által meghatározott további esetekben. Online letöltés esetén a szerződés tárgya egy immateriális formában létező adathalmaz, valamint ehhez az adathalmazhoz való hozzáférés biztosítása. A rendelet immateriális szerzői javak vonatkozásában nem rendelkezik külön az elállási jogról, de ilyen esetekben az eladó jogszerűen hivatkozhat kizárási okként analógiával a szerzői művek csomagolásának felbontására azzal, hogy ebben az esetben a csomagolás felbontásának a szoftver fogyasztó számítógépére történő letöltését tekinthetjük. Tehát, ha a szoftvert már letöltöttük számítógépünkre /megnyitottuk a fájlokat, elállási jogunkat ezután már nem gyakorolhatjuk.
(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

TERMÉKSZAVATOSSÁG
7.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
7.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
7.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó/szerző/készítő által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
7.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
7.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
7.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
7.12. Szolgáltató nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK
8.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
8.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
8.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
8.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az illetékes békéltető testület: a területi gazdasági kamarák mellett működő független testület, melynek célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése.

9. PANASZKEZELÉS RENDJE
9.1. Célunk, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az e-mail címen közölheti.
9.2. Az írásbeli panaszt 30 napon belül írásban megválaszoljuk, ha a panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

10. SZERZŐI JOGOK
10.1. Miután a https://kozossegiiro.hu/, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
10.2. A https://kozosseggiiro.hu/ weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
10.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
Minden olyan információ, amit a https://kozossegiiro.hu/ oldalon talál – ideértve a szövegeket, grafikákat és képanyagokat, illetve minden egyéb anyagot, melyet az oldal tartalmaz-, az általános információ gyarapítása céljából szolgának.
Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen, az oldal tartalmával kapcsolatos látogatói megjegyzés miatt. Szolgáltató nem azonosul az oldalon ajánlott más weboldalak és linkek által forgalmazott termékekkel és szolgáltatásokkal. Szolgáltató nem vállal felelősséget sem önállóan, sem együttesen mással, semmilyen direkt vagy indirekt panaszért, kárért, ami ezen weboldal tartalmával, hirdetéseivel vagy az oldalon található egyéb weboldal tartalmával kapcsolatos.
Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
• Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a https://kozossegiiro.hu/ weboldal akadálytalan működését és a vásárlást
• Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
• Bármely levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése
• Bármely szoftver nem megfelelő működése
• Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei
A https://kozossegiiro.hu/-t működtető személy nem vonható felelősségre semmilyen vis maior esetében, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, szolgáltató szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását, és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

ADATVÉDELEM
A https://kozossegiiro.hu/ adatkezelési tájékoztatója és jogi nyilatkozata elérhető a következő oldalakon:
https://kozossegiiro.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
https://kozossegiiro.hu/jogi-nyilatkozat/

X

Elfelejtetted a jelszavadat?

Légy Közösségi Olvasó!